Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

 • na stronie jest zapewniona możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • dokładamy wszelkich starań, aby dokumenty wytwarzane przez pracowników szkoły i zamieszczane na stronach spełniały wymogi dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • multimedia i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • niektóre odnośniki otwierają się w nowych oknach,
 • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli,
 • listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,
 • strona nie wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucyna Pękała.
 • E-mail: zszwola@powiat.pszczyna.pl
 • Telefon: 32 211 80 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  Wzór wniosku o zapewnienie dostępności do pobrania tutaj

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFERON

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli mieści się w budynku przy ulicy Poprzecznej 1a. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od strony ulicy Poprzecznej (główne wejście), drugie od strony ulicy Kopalnianej, gdzie znajduje się parking. Wejście główne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście boczne jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się winda. Szkoła mieści się na 3 i 4 piętrze. Na 4 piętrze znajduje się gabinet Dyrektora szkoły i sekretariat. Wyjście z windy na poszczególne piętra jest zabezpieczone kratami dlatego należy wcześniej zadzwonić do sekretariatu aby kraty na danym piętrze zostały otwarte (tel: 32 211 80 33).
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Oznaczenia kontrastowe umieszczone są celem oznaczenia ostatnich i pierwszych stopni schodów. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.