Zdjęcie kartki z kalendarza

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie § 11baa ustęp 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 roku.  Pozycja 1394) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

  • 17.05 – 21.06.2021 (do godziny 15:00) : Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
  • 25.06 – 14.07.2021 (do godziny 15:00) : Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w przypadku decyzji kandydata o zamianie szkół do których kandyduje.
  • 22.07 2021 : Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 23.07 – 26.07.2021 : Wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów: świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminów.
  • 23.07 – 30.07.2021 (do godziny 15:00) : Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • 02.08.2021 (do godziny 14:00) : Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (kandydaci nieprzyjęci mają prawo do 05.08 2021 r. wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia).