Uwaga!

Do 29 listopada 2020r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych w ZSZiO w Woli,  a tym samym kontynuuje się nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według nowego planu lekcji – obowiązuje od 09.11.2020r.
Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą platformy TEAMS, powinny umożliwiać komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniami, pozwalać na zadawanie pytań oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania.

Uwaga!

Umożliwia się uczniom (zdrowym, nie mającym kontaktu z zakażonymi na COVID19) klasy IVT, na uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych:

1. zajęcia kształcenia zawodowego praktycznego (do 10 godz. tygodniowo zgodnie z aktualnym planem – decyzja nauczyciela uczącego wg. potrzeby,

2. konsultacji indywidualnych lub w małych grupach – zgodnie z wcześniej ustalonym planem między nauczycielem a uczniem (uczniami) wg. potrzeby.

Na wyraźną prośbę rodzica (pismo e-mail), uczniowie z dysfunkcjami lub nie mający odpowiednich warunków domowych mogą mieć zajęcia stacjonarne lub zdalne w szkole.

Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne będą mogli wykonywać z domu swoją pracę, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

Ważne jest bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.
Podczas nauczania obowiązują procedury zachowania w związku z COVID-19.