Harmonogram rekrutacji

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024:

 • 15.05 – 19.06.2023 r. (do godziny 15:00): Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
 • 23.06 – 10.07.2023 r. (do godziny 14:00): Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
 • 18.07.2023 r.: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 18.07 – 20.07.2023 r.: Wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów: świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminów.
 • 18.07 – 25.07.2023 r. (do godziny 14:00): Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  26.07.2023 r. (do godziny 14:00): Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem utworzenia klasy w rekrutacji właściwej.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem utworzenia klasy w rekrutacji właściwej.

Terminy postępowania uzupełniającego:

 • Od 27.07 – 01.08.2023 r.składanie wniosków (podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
 • 08.08.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 08.08 – 10.08.2023 r. – wydawanie skierowań na badanie lekarskie.
 • Od 08.08 – 14.08.2023 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 16 sierpnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.