Harmonogram rekrutacji

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023:

 • 16.05 – 20.06.2022 r. (do godziny 15:00) : Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
 • 24.06 – 13.07.2022 r. (do godziny 15:00) : Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w przypadku decyzji kandydata o zmianie szkół do których kandyduje.
 • 20.07 2022 r. : Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 20.07 – 25.07.2022 r. : Wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów: świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminów.
 • 21.07 – 28.07.2022 r. (do godziny 15:00) : Składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 25 lipca 2022 r. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.
 • 29.07.2022 r. (do godziny 14:00) : Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (kandydaci nieprzyjęci mają prawo do 05.08 2022 r. wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia).

Terminy postępowania uzupełniającego:

 • Od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2022 r.składanie wniosków (podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami i wydawanie skierowań na badania lekarskie.
 • 12 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 12 sierpnia do 17 sierpnia 2022 r. – wydawanie skierowań na badanie lekarskie.
 • Od 16  sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.
 • 19 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.