Kryteria naboru

Rekrutacja odbywa się w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz 996 ze zmianami), art.  154
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610);
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR 110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
 • Załącznik do decyzji nr OA-OR.110.1.24.2018 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2020/2021

 §1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej w roku 2020.
 2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) – https://slaskie.edu.com.pl
 3. Kandydatów do szkoły obowiązuje wniosek o przyjęcie do szkoły – wydruk z systemu rejestracji internetowej, który składają w szkole pierwszego wyboru.

 §2

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.
 2. Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 13 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 4. Od 11 maja 2019 r. do 14 lipca 2020 r. – wydawanie skierowań na badanie lekarskie wg listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
 5. Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. 21 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy postępowania uzupełniającego:

 1. Od 22 lipca 2020 r.  do 27 lipca 2020  r. – postępowanie uzupełniające, składanie wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia (kontakt z sekretariatem tel: 32211-80-33).
 2. 17 sierpnia 2020 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. Od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. 24 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 §3

 1. Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do szkoły zawodowej),
  • 2 zdjęcia do legitymacji (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem)
  • kartę zdrowia.

 §4

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów. Sposób przeliczania na punkty stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610);
 2. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
  a) z egzaminu ósmoklasisty kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów, gdzie wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej  mnożone są przez 0,35 w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki oraz mnożone przez 0.3 w przypadku egzaminu z języka obcego;
  b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech punktowanych przedmiotów;
  c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt;
  d) za szczególne osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
  e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt;
 3. Przedmioty punktowane dla poszczególnych kierunków technikum (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt):
  • technik spedytor: język polski, matematyka, język obcy, geografia,
  • technik handlowiec: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik elektryk: język polski,matematyka, język obcy, informatyka
  • technik reklamy: język polski, matematyka, język obcy, plastyka
  • technik elektronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik logistyk: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik informatyk: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik energetyk: język polski, matematyka, język obcy, fizyka
 4. Przedmioty punktowane dla poszczególnych zawodów branżowej szkoły I stopnia
  (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt;
  dopuszczającą – 2 pkt)

  • mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • elektronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • sprzedawca: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • elektromechanik: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  • elektryk: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  • ślusarz: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  • operator obrabiarek skrawających: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • krawiec: język polski, matematyka, plastyka, zajęcia techniczne
  • klasa wielozawodowa: język polski, matematyka, plastyka, zajęcia techniczne

§5

 1. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 2. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

 §6

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły.
 2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.