Kryteria naboru

Rekrutacja odbywa się w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. “Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz.U z 2019 r. poz 1148 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737).
 • Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2020/2021

 §1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej w roku 2020.
 2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) na stronie:
  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
 3. Kandydatów do szkoły obowiązuje wniosek o przyjęcie do szkoły – wydruk z systemu rejestracji internetowej, który składają w szkole pierwszego wyboru.

 §2

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.  – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.  – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.  – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
 4. 12 sierpnia 2020 r. godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 5. Od 12 sierpnia do 14 sierpnia 2020 r.  – wydawanie skierowań na badanie lekarskie wg listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
 6. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 7. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy postępowania uzupełniającego:

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 §3

 1. Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do szkoły zawodowej),
  • 2 zdjęcia do legitymacji (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem)
  • kartę zdrowia.

 §4

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów. Sposób przeliczania na punkty stanowi
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737).
 3. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
  a) z egzaminu ósmoklasisty kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów, gdzie wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej  mnożone są przez 0,35 w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki oraz mnożone przez 0.3 w przypadku egzaminu z języka obcego;
  b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech punktowanych przedmiotów;
  c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt;
  d) za szczególne osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
  e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt;
 4. Przedmioty punktowane dla poszczególnych kierunków technikum (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt):
  • technik spedytor: język polski, matematyka, język obcy, geografia,
  • technik handlowiec: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik elektryk: język polski,matematyka, język obcy, informatyka
  • technik reklamy: język polski, matematyka, język obcy, plastyka
  • technik elektronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik logistyk: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik informatyk: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik energetyk: język polski, matematyka, język obcy, fizyka
 5. Przedmioty punktowane dla poszczególnych zawodów branżowej szkoły I stopnia
  (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt;
  dopuszczającą – 2 pkt)

  • mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • elektronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • sprzedawca: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • elektromechanik: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  • elektryk: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  • ślusarz: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  • operator obrabiarek skrawających: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • krawiec: język polski, matematyka, plastyka, zajęcia techniczne
  • klasa wielozawodowa: język polski, matematyka, plastyka, zajęcia techniczne

§5

 1. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 2. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

 §6

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły.
 2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.