Kryteria naboru

Rekrutacja odbywa się w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku.  Prawo oświatowe – Rozdział 6 artykuł 130 – 164. “Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1148 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1737).
 • § 11 baa ustęp 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  (Dziennik Ustaw pozycja 1394).

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2021/2022

 §1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej w roku 2021.
 2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) na stronie:
  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat
 3. Kandydatów do szkoły obowiązuje złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – wydruk z systemu rejestracji internetowej, który składają w szkole pierwszego wyboru.

 §2

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku  – Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna). W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku  – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
 3. 22 lipca 2021 roku  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 23 lipca do 26 lipca 2021 roku –  Wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminów ósmoklasisty.
 5. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 roku – Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 roku do godziny 15:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 roku.
 6. 2 sierpnia 2021roku (do godziny 14:00) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (kandydaci nieprzyjęci mają prawo do 05.08 2021 r. wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia).

Terminy postępowania uzupełniającego:

 1. Od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 roku – Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna). W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. 16 sierpnia 2021 roku  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. Od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 roku – Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 roku.
 4. 23 sierpnia 2021roku – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 §3

 1. Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do szkoły zawodowej),
  • 2 zdjęcia do legitymacji (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem)
  • kartę zdrowia.

 §4

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów. Sposób przeliczania na punkty stanowi
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737).
 3. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
  a) z egzaminu ósmoklasisty kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów, gdzie wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej  mnożone są przez 0,35 w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki oraz mnożone przez 0.3 w przypadku egzaminu z języka obcego;
  b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech punktowanych przedmiotów;
  c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt;
  d) za szczególne osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
  e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt;
 4. Przedmioty punktowane dla poszczególnych kierunków technikum (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt):
  • technik spedytor: język polski, matematyka, język obcy, geografia,
  • technik handlowiec: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik elektryk: język polski,matematyka, język obcy, informatyka
  • technik reklamy: język polski, matematyka, język obcy, plastyka
  • technik elektronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik logistyk: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik informatyk: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technik energetyk: język polski, matematyka, język obcy, fizyka
 5. Przedmioty punktowane dla poszczególnych zawodów branżowej szkoły I stopnia
  (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt;
  dopuszczającą – 2 pkt)

  • mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • elektronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • sprzedawca: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • elektromechanik: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  • elektryk: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
  • operator obrabiarek skrawających: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • klasa wielozawodowa: język polski, matematyka, plastyka, zajęcia techniczne

§5

 1. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 2. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

 §6

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły.
 2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.