Regulamin rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r. poz 1148 ze zmianami), rozdział 6 art.130 – 164 pn. “Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431)

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2023/ 2024

§1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej w roku 2023.
 2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) – https://slaskie.edu.com.pl
 3. Kandydatów obowiązuje złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej – wydruk z systemu rejestracji internetowej, lub w formie elektronicznej.

§2

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków (podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do technikum wraz z dokumentami.

Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 14:00 – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, z uwagi na zmianę szkoły.

18 lipca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych (wymagane jest minimum 30 osób w przeciwnym wypadku uczniowie zostaną przeniesieni do kolejnej preferencji) i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 18 lipca do 20 lipca 2023 r. – wydawanie skierowań na badanie lekarskie wg listy kandydatów zakwalifikowanych do technikum.

Od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26 lipca 2023 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem utworzenia klasy w rekrutacji właściwej.

Terminy postępowania uzupełniającego:

Od 27.07 – 01.08.2023 r. do godz. 14:00 – składanie wniosków (podpisanych przez rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami i wydawanie skierowań na badania lekarskie.

08.08.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 08.08 – 10.08. 2023 r. – wydawanie skierowań na badanie lekarskie.

Od 08.08 – 14.08.2023 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

16.08.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

§3

 1. Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • 1 zdjęcie do legitymacji (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem).

§4

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 2. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
  a) z egzaminu ósmoklasisty kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów, gdzie wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej  mnożone są przez 0,35 w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki oraz mnożone przez 0.3 w przypadku egzaminu z języka obcego;
  b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech punktowanych przedmiotów;
  c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt;
  d) za szczególne osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
  e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt;
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
  b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
  c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
  d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
  e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 4. Przedmiotami punktowanymi dla kierunku technik spedytor są:  język polski, matematyka, język obcy i geografia. Za ocenę celującą przyznaje się – 18 pkt; za bardzo dobrą – 17 pkt; za dobrą – 14 pkt; za dostateczną – 8 pkt; za dopuszczającą – 2 pkt.
 5. Przedmiotami punktowanymi dla szkoły branżowej I stopnia są: język polski, matematyka, język obcy (najwyższa ocena) i technika. Za ocenę celującą przyznaje się – 18 pkt; za bardzo dobrą – 17 pkt; za dobrą – 14 pkt; za dostateczną – 8 pkt; za dopuszczającą – 2 pkt.

§5

 1. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 2. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

§6

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły.
 2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.