Stypendia


Stypendia Starosty


Załącznik do uchwały
NrXVIII/194/2009
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.

Zasady udzielania stypendiów dla uczniów
§1

 1. O Stypendium Starosty Pszczyńskiego mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie powiatu pszczyńskiego, uczęszczający do szkół dla dzieci i młodzieży.
 2. Absolwenci szkół dla dzieci i młodzieży, zamieszkujący na terenie powiatu pszczyńskiego mogą ubiegać się o Stypendium Starosty Pszczyńskiego w roku, w którym kończą szkołę.
 3. Stypendium Starosty Pszczyńskiego przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w okresie roku szkolnego, w którym wnioskuje się o stypendium.
 4. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę Stypendiów Starosty Pszczyńskiego zaplanowane są corocznie w budżecie powiatu pszczyńskiego.

§2

O Stypendium Starosty Pszczyńskiego mogą ubiegać się uczniowie i absolwenci, o których mowa w §1, spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • zostali laureatami konkursów lub olimpiad przedmiotowych szczebla krajowego lub międzynarodowego, lub
 • wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie edukacyjnej, naukowej, sportowej, kulturalnej, lub
 • odnieśli inne znaczące sukcesy edukacyjne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

§3

 1. Z wnioskowaniem o przyznanie Stypendium Starosty Pszczyńskiego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego dokumentu może wystąpić:
   a) uczeń, absolwent jeśli jest osobą pełnoletnią,
   b) rodzice lub prawny opiekun ucznia, absolwenta.
 2. Do każdego wniosku należy dołączyć uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w §2.
 3. Zarząd powiatu powołuje komisję stypendialną w składzie:
  a) dwóch przedstawicieli wskazanych przez zarząd powiatu,
  b) przedstawiciel komisji edukacji, kultury i sportu.

§4

 1. Stypendium przyznaje Starosta Pszczyński, po zaopiniowaniu złożonych wniosków o stypendia przez komisję stypendialną.
 2. Starosta podejmuje decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów.
 3. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.
 4. Stypendium wypłaca się w dwóch ratach:
  a) pierwsza rata – do dnia 30 listopada za okres od września do grudnia,
  b) druga rata – do dnia 30 kwietnia za okres od stycznia do czerwca.
 5. Stypendium wypłaca się na rachunek bankowy stypendysty lub jego rodziców (opiekuna prawnego). Na wniosek stypendysty lub jego rodziców (opiekuna prawnego) stypendium jest wypłacane w inny sposób.

§5

 1. Wnioski o stypendia składane są do Starosty Pszczyńskiego w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 2. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie siedmiu dni.
 3. Nieusunięcie braków formalnych lub złożenie wniosku po terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. O podjętych decyzjach w sprawie stypendium wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie.
 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.


Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Pszczyńskiego.

 1. Wnioskodawca …………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Dane ucznia/absolwenta* ubiegającego się o stypendium:Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………
 4. W roku szkolnym …………../………….uczeń/absolwent* klasy ………….
 5. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Adres zamieszkania kandydata do stypendium ……………………………………………………………………………………………………………………………
 7. Kandydat ubiegający się o stypendium, legitymuje się następującymi osiągnięciami (szczegółowy opis osiągnięć): ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  *niepotrzebne skreślić
 8. Do wniosku dołącza się uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w §2 “Zasad udzielania Stypendiów Starosty Pszczyńskiego”.

Wykaz załączników:
1. ……………………………………………….

2. ………………………………………………..

3. ………………………………………………..

4. ……………………………………………..