Historia

1) Zasadnicza Szkoła Górnicza

W roku 1986 na mocy decyzji, którą wydała Wspólnota Węgla Kamiennego w Katowicach, powołano Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Węgla Kamiennego ,,Czeczott’’, jako filię Zespołu Szkół Zawodowych Wspólnoty Węgla Kamiennego w Tychach. Początki były bardzo skromne, gdyż w pierwszym roku istnienia szkoła kształciła zaledwie dwie klasy liczące łącznie 63 uczniów. Siedzibą szkoły były budynki byłej Szkoły Podstawowej w Woli. Pierwsi uczniowie rekrutowali się z bardzo różnych środowisk i regionów Polski. Brakowało pomocy naukowych, bardzo dokuczliwy był brak wykwalifikowanych nauczycieli, a istniejąca baza lokalowa stawała się zbyt skromna wobec rosnących potrzeb szkoły.
15. 07. 1988 r. nastąpiło przekształcenie istniejącej dotychczas filii szkoły w samodzielną jednostkę. Bezpośrednim organem sprawującym nadzór nad szkołą był Podsekretarz Stanu – Dyrektor Generalny Wspólnoty Węgla Kamiennego, a rolę koordynującą sprawował Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach.
W czasie istnienia Zasadniczej Szkoły Górniczej młodzież kształciła się w zawodach:
– operator maszyn i urządzeń przeróbczych,
– elektromonter górnictwa podziemnego,
– mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego,
– górnik kopalni węgla kamiennego.

Łącznie w latach 1986 – 1995 szkołę opuściło 533 absolwentów.

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W dniu 01.09.1995 roku nastąpiło przekształcenie Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Czeczott” w Zasadniczą Szkołę Zawodową, dla której organem prowadzącym zostało Kuratorium Oświaty w Katowicach. Była to niewątpliwie historyczna data oznaczająca ostateczne odłączenie szkoły od kopalni i resortu górnictwa.
Szkoła kształciła uczniów się w zawodach:
– elektromechanik
– monter urządzeń elektronicznych
– mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
– klasa wielozawodowa (młodzież kształcona w zawodach: aparatowy przetwórstwa mięsa, blacharz, ciastkarz, cukiernik, kelner, elektromechanik, elektromonter, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik, złotnik – jubiler, malarz – tapeciarz, malarz budowlany, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, monter instalacji budowlanych, piekarz, ślusarz, tapicer, stolarz.)

3) Zespól Szkół Zawodowych

Od 1.09.1996 r. obok Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe kształcące młodzież w zawodzie monter urządzeń elektronicznych i monter – elektronik.
Z połączenia tych dwóch szkół, od dnia 01.09.1997 powstał Zespół Szkół Zawodowych w Woli.
W 1999 roku organem prowadzącym szkołę zostało Starostwo Powiatowe w Pszczynie.
Od tego czasu Zespół Szkół powiększył się o nowe typy szkół:
od 01.09.2000r. – Liceum Ogólnokształcące,
od 01.09.2001r. – Technikum Zawodowe dla Dorosłych,
od 01.09.2002r. – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
od 01.09.2003r. – Szkoła Policealna

Łącznie w latach 1996 – 2003 szkoły wszystkich typów ukończyło 876 absolwentów, w tym 135 słuchaczy szkół dla dorosłych.

W związku z reformą szkolnictwa od 01.09.2002r. szkoły ponadpodstawowe istniejące dotychczas zostały przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne:
3-letnie Liceum Ogólnokształcące
3-letnie Liceum Profilowane
4-letnie Technikum
2 i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa
oraz szkoły dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej:
3-letnie Technikum Zawodowe dla Dorosłych
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2-letnia Szkoła Policealna
W związku z postępującą reformą szkolnictwa od 01.09.2004r. szkoły dla dorosłych zostały przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne i w chwili obecnej w skład Zespołu wchodzą:
3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych.

4) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Uchwałą nr XXIX/231/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16. marca 2005r. od dnia 01.09.2005r. nazwa Zespołu Szkół Zawodowych otrzymała brzmienie Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Nowa nazwa Zespołu w pełni odzwierciedla charakter szkół wchodzących w jej skład i jest informacją dla społeczności lokalnej, że można się kształcić nie wyjeżdżając poza teren gminy.
Ostatecznie po zakończeniu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego od roku szkolnego 2005/2006 w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wchodzą szkoły dla młodzieży:
3-letnie Liceum Ogólnokształcące
3-letnie Liceum Profilowane
4-letnie Technikum
2 i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa
oraz szkoły dla dorosłych:
3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
1 i 2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Dyrektorzy

 • 1.09.1986 – 31.08.1988 – Henryk Losko
 • 1.09.1988 – 31.08.1994 – Stanisław Kruczek
 • 1.09.1994 – 31.08.2000 – Alicja Włodarczyk
 • 1.09.2000 – 31.08.2010 – Piotr Cygan
 • 1.09.2010 – 31.08.2015 – Ewa Bazylewicz
 • 1.09.2015 – 31.08.2020 – Wojciech Strączek
 • 01.09.2020 – 31.08.2022 – Małgorzata Bara
 • 01.09.2022 – Lucyna Pękała

5) Warsztaty Szkolne

Od początku istnienia szkoły na terenie KWK „Czeczott” działają Warsztaty Szkolne, w których uczniowie uczą się zawodu.
Kierownikami warsztatów byli:

 • mgr inż. Ryszard Gondek
 • p. Waldemar Jochemczyk
 • p. Marek Niemiec – kierownik pola szkoleniowego pod ziemią
 • p. Jacek Mrzygłód
 • mgr Zbigniew Kulczyk
 • mgr Tadeusz Kirmes
 • mgr inż. Andrzej Janowski
 • mgr inż. Grzegorz Mola
 • obecnie mgr Lucyna Pękała – pełni funkcję kierownika szkolenia praktycznego

W 2005 roku warsztaty zostały przeniesione z terenu KWK PIAST RUCH II do budynku szkoły i zostały rozmieszczone na drugim piętrze.
W 2005 roku szkoła uzyskała upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie do organizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodzie monter-elektronik, a w roku 2006 w zawodzie technik elektronik.

6) Osiągnięcia naszych uczniów

Wśród naszych uczniów, słuchaczy i absolwentów znajdują się członkowie zespołów folklorystycznych, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych itp. między innymi wysokiej klasy zapaśnicy: Michał Małkiewicz, Michał Rom, Sławomir Bierczak, Mariusz Żupiński, Daniel Pietrzak, Patryk Mazan.
Rozwój szkoły dopiero przed nami, a mimo to już możemy pochwalić się sukcesami naukowymi naszych uczniów. 3.09.1997r. uczeń Liceum Zawodowego, Marcin Sklorz, jako jedyny w gminie, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Od tego czasu co roku najlepsi z naszych uczniów otrzymują tę prestiżową nagrodę. W poszczególnych latach byli to:
1997 – 2000 Marcin Sklorz
2001 – 2002 Andrzej Pindel
2003 – Kinga Sojka
2004 – Magdalena Morkisz, Małgorzata Piecha, Arkadiusz Nowak i Rafał Balon
2005 – Magdalena Morkisz
2006 – Patrycja Wykręt i Mateusz Krawiec
2007 – Patrycja Wykręt i Mateusz Krawiec
2009 – Łukasz Uciński
2010 – Łukasz Uciński
2011 – Katarzyna Goc
2012 – Katarzyna Goc
2013 – Katarzyna Goc
2014 – Marcin Żemła

W roku szkolnym 2004/2005 Powiat Pszczyński po raz pierwszy ufundował stypendia za wybitne osiągnięcia w szkole i poza szkołą oraz ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane w określonej dziedzinie nauki, sztuki lub sportu uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński.
Nasi uczniowie corocznie otrzymują to wyróżnienie. W poszczególnych latach byli to:
2004/2005 – Magdalena Morkisz i Tomasz Makówka
2005/2006 – Patrycja Wykręt, Tomasz Makówka i Mateusz Krawiec
2006/2007 – Patrycja Wykręt
2008/2009 – Łukasz Uciński