Ochrona danych osobowych

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Słuchacze!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą w szkole Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych powierzonych szkole w związku z pobieraniem nauki jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, mający swoją siedzibę pod adresem: 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1a.
  2. Szkoła prowadzi jawny rejestr danych osobowych. Rejestr w formie papierowej jest udostępniany do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
  3. W/w dane osobowe są przetwarzane wyłączenie dla celów realizacji działań związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza dla celów realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz zadań statutowych szkoły.
  4. Zgodnie z wypełnianiem zadań oświatowych, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym ze Szkołą, o ile podanie ich będzie wymagane do realizacji zadań wynikających z prawa i zadań statutowych szkoły, bądź będzie wynikało z innych przepisów prawa.
  5. Posiada Pan/Pani prawo wglądu do treści swoich danych oraz przekazanych danych członków rodziny i ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania sprostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

  • Wojciech Strączek
  • Dyrektor ZSZiO w Woli