Ochrona danych osobowych

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Słuchacze!

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, szczególnie           w  związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679       z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z pobieraniem nauki jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli (zwany dalej Szkołą), mający swoją siedzibę pod adresem: 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1a, nr tel. 32 2118033, e-mail: zszwola@powiat.pszczyna.pl
 2. W Szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych pani Monika Gazda , z którą w sprawie ochrony danych i korzystania z przysługujących praw w tym zakresie można się kontaktować telefonicznie: nr tel. 32 2118033.
 3. Dane zbierane i przetwarzane przez Szkołę to dane identyfikacyjne takie jak np. imiona i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, adres e-mail, numer telefonu, ukończona poprzednia szkoła, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  a także dane uzyskiwane w związku z procesem nauczania takie jak np. oceny bieżące i klasyfikacyjne, obecności i nieobecności na zajęciach, uwagi, udział w egzaminach, udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 4. Ponieważ Szkoła do właściwej realizacji jej działalności musi przetwarzać dane osobowe swoich uczniów, słuchaczy i ich rodziców, podanie niektórych danych jest wymagane i obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, bowiem bez ich podania niemożliwe byłoby wykonywanie tej działalności.
 5. W Szkole dane osobowe są przetwarzane w większości dla celów realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz zadań statutowych szkoły, np. odnotowywania obecności na zajęciach szkolnych, oceniania osiągnięć uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji wycieczek, udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, co wynika z przepisów prawa.
 6. Szkoła może także przetwarzać inne dane uczniów, słuchaczy i rodziców, jeśli udostępnią Oni je dobrowolnie Szkole i wyrażą zgodę na ich przetwarzanie, np. publikacja wizerunku, przekazanie opiekunowi wycieczki informacji o stanie zdrowia.
 7. Zasadniczo dane przetwarzane przez Szkołę nie są przekazywane innym podmiotom. Zgodnie jednak z wypełnianiem zadań oświatowych, niektóre dane osobowe uczniów, słuchaczy i rodziców mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym ze Szkołą, o ile podanie ich będzie wymagane do realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego i zadań statutowych szkoły, bądź będzie wprost wynikało z innych przepisów prawa.
 8. Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.
 9. Każda osoba, której dane Szkoła przetwarza, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz przekazanych danych członków rodziny i ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania sprostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 10. Prawo wymaga od Szkoły przechowywania dokumentacji jej działalności przez określony czas, niektóre dokumenty nawet przez 50 lat, dlatego prawo do żądania usunięcia danych i bycia zapomnianym nie może być przez Szkołę zrealizowane, jeśli przepisy prawa nakazują archiwalne przechowywanie większości dokumentacji szkoły.
 11. Prawo żądania usunięcia danych i bycia zapomnianym Szkoła może zrealizować jedynie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody. Kiedy osoba zainteresowana wycofa zgodę na przetwarzanie jej określonych danych osobowych, wówczas Szkoła usunie te dane i nie będzie ich dalej przetwarzać, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Szkoła, jako Administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane  i chronione zgodnie z prawem. Każda osoba, której dane osobowe Szkoła przetwarza, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu jej danych, może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W oparciu o dane osobowe Szkoła nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Wojciech Strączek

Dyrektor ZSZiO w Woli