Biblioteka szkolna

Bibliotekarz – mgr Jolanta Salamandra

W roku szkolnym biblioteka jest czynna w godzinach:
Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 800 – 1400
Wtorek 800 – 1400
Środa  800 – 1400
Czwartek 800 – 1400
Piątek 800 – 1400

e-mail: biblioteka.zsziowola@interia.eu

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
biblioteki szkolnej w trakcie epidemii COVID-19

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników i pracowników, przebywających w bibliotece.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników.
 5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników biblioteki

 1. Osoba wchodząca do biblioteki musi obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji znajdującym się na stoliku przy wejściu do biblioteki.
 2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelników.
 4. Wyznacza się strefę dostępną dla użytkownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiedniej odległości.
 5. W bibliotece oprócz nauczyciela może przebywać tylko 1 osoba/użytkownik.
 6. Bibliotekarz udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób przebywających w bibliotece.
 7. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 8. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, komputerów, usług drukowania i kserowania, do odwołania.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników
oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów za pośrednictwem e-dziennika.
 2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez nauczycieli i pracowników przebywających w bibliotece i stykających się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.

§5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 2. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych.
 3. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki.
 4. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w czytelni.
 5. Ostatni użytkownik może wejść do biblioteki 15 minut przed zamknięciem.

§6

Godziny otwarcia dla czytelników

poniedziałek          900 – 1300
wtorek                    900 – 1300
środa                      900 – 1300
czwartek                900 – 1300
piątek                     900 – 1100

§7

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikiem biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika blat na którym leżały książki jest każdorazowo dezynfekowany.
 3. Przyjęte książki odkładane są na okres minimum 3 dni na wydzielone miejsce, oznaczone datą zwrotu i odizolowane od innych egzemplarzy.

§8

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie będzie wpuszczona do biblioteki. Powinna jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zdarzenie należy zgłosić Dyrektorowi szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała chora osoba i przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w bibliotece, w których przebywała chora osoba i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.
 2. Procedura obowiązuje z dniem ogłoszenia zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy  zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić wierzchnie okrycia i torby szkolne w miejscu do tego wyznaczonym.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy (książki).
 5. Okres wypożyczenia książek nie może przekraczać trzech tygodni.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 7. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 8. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 10. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach i pomaga w doborze literatury.
 11. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej czy zniszczonej.
 13. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 14. W przypadku zmiany miejsca pracy lub zkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szafce lub na wieszaku.
 3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 4. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 5. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.
 6. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 8. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.
 9. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

Maturzystom przygotowującym prezentację z języka polskiego proponujemy przeczytanie >>>artykułu<<<  zawierającego porady, jak tworzyć opisy do bibliografii.