Biblioteka szkolna

Bibliotekarz – mgr Jolanta Salamandra

W roku szkolnym biblioteka jest czynna w godzinach:
Poniedziałek: 800 – 1400
Wtorek: 915 – 1515
Środa: 900 – 1500
Czwartek: 800 – 1400
Piątek: 800 – 1400

e-mail: biblioteka.zsziowola@interia.eu

adres katalogu bibliotecznego: https://m002697.molnet.mol.pl

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy  zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić wierzchnie okrycia i torby szkolne w miejscu do tego wyznaczonym.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy (książki).
 5. Okres wypożyczenia książek nie może przekraczać trzech tygodni.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 7. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 8. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 10. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach i pomaga w doborze literatury.
 11. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej czy zniszczonej.
 13. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 14. W przypadku zmiany miejsca pracy lub zkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szafce lub na wieszaku.
 3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 4. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i pomaga w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 5. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.
 6. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 8. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.
 9. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

Maturzystom przygotowującym prezentację z języka polskiego proponujemy przeczytanie >>>artykułu<<<  zawierającego porady, jak tworzyć opisy do bibliografii.