Kryteria naboru


Regulamin rekrutacji – szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli
na rok szkolny 2018/2019


Rekrutacja odbywa się w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586);
 • Załącznik 1 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

§1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy ukończyli naukę w gimnazjum w roku 2017.
 2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) – https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/
 3. Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk z systemu rejestracji internetowej, które składają w szkole pierwszego wyboru.

§2

 1. Terminy rekrutacji:

Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca 2018 r. godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum.

Od 6 lipca 2018 od godz. 9:00 do 13:00 – wydawanie skierowań na badanie lekarskie wg listy kandydatów zakwalifikowanych do technikum.

Od 6 lipca do 12 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do technikum poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018 r. godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Od 13 lipca 2018 r. godz. 9:00 do 17 lipca 2018 r. godz. 13:00 – postępowanie uzupełniające, składanie wniosków  (kontakt z sekretariatem tel: 32211-80-33).

14 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

§3

 1. Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 2 zdjęcia do legitymacji (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem),
 • kartę zdrowia.

§4

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów. Sposób przeliczania na punkty stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586);
 2. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
  a) z egzaminu gimnazjalnego kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów, gdzie wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej mnożone są przez 0,2;
  b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech punktowanych przedmiotów;
  c) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt;
  d) za szczególne osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
  e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt;
 3. Przedmioty punktowane dla poszczególnych kierunków technikum (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt)
 • technik spedytor: język polski, matematyka, język obcy, geografia,
 • technik handlowiec: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • technik elektryk: język polski,matematyka, język obcy, informatyka
 • technik organizacji reklamy: język polski, matematyka, język obcy, plastyka
 • technik elektronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • technik logistyk: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • technik mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • technik informatyk: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • technik przeróbki kopalin stałych: j. polski, matematyka, język obcy, geografia.

4. Przedmioty punktowane dla poszczególnych zawodów branżowej szkoły I stopnia
(za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt;
dopuszczającą – 2 pkt)

 • mechatronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • elektronik: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • sprzedawca: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • elektromechanik: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
 • elektryk: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
 • ślusarz: język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne
 • operator obrabiarek skrawających: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
 • krawiec: język polski, matematyka, plastyka, zajęcia techniczne
 • klasa wielozawodowa: język polski, matematyka, plastyka, zajęcia techniczne

§5

 1. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 2. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

§6

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły.
 2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora szkoły.

DOKUMENTY WYMAGANE W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH


Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych lub Szkoły Policealnej:

 • wypełnioną kartę kandydata (pobraną z zakładki – Rekrutacja – Podanie do szkoły),
 • 2 fotografie (podpisane z tyłu nazwiskiem, imieniem i nr PESEL),
 • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Podstawowej (8-letniej) lub Gimnazjum (dotyczy kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów do Szkoły Policealnej)

Kandydaci na kursy kwalifikacyjne dla dorosłych:

 • wypełnioną kartę kandydata (pobraną z zakładki – Rekrutacja – Podanie do szkoły),
 • 2 fotografie (podpisane z tyłu nazwiskiem, imieniem i nr PESEL),
 • świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły tel: 32-211-80-33.
Zapraszamy do naszych szkół !